T.A.M – Hoà mình cùng nắng

Category
TEAM BUILDING
About This Project

Thời gian: 2016

Chương trình:

Hoà Mình Cùng Nắng

Kết quả: 

80 nhân viên